ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

Neve: Nyomtat-Lak Bt.

Cím: 2800 Tatabánya, Árpád u. 68.

Adatkezelő képviselője: Zetovics Zoltán ügyvezető

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége:

bolt@nyomtatlak.hu

Jelen tájékoztató Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

2. Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: “GDPR”);

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: “Infotörvény”);

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: “Számviteli törvény”),

– a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: “Ptk.”),

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: “Fogyasztóvédelmi törvény”)

– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: “Vagyonvédelmi törvény”).

3. Adatkezelés célja

3.1. Kapcsolattartás partnerekkel (szállítókkal és vevőkkel)

Partner azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése;

Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások; Árajánlat-adás, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés Partnerlátogatáshoz kapcsolódó dokumentációi Projektkezelés, kapcsolattartás konzorciumi vagy szállítói csoportban való részvétel mentén

 Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani Kezelt adatok köre: név; cím; emailcím; telefonszám; egyedi azonosító Adatkezelés tervezett határideje: a partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy Érintett tiltakozásáig.

 3.2. Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség Kezelt adatok köre: számlázási név; cím; emailcím Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

3.3. Megrendelt áru átvétele/kiadása Adatkezelő raktárában

Raktári bevételezés / kiadás, árumozgás jogi személyek számára, Az áru bevételezése vagy kiadása során az áru átadójának / átvevőjének adatai, aláírása rögzítésre kerülnek a bevételi / kiadási bizonylaton; Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani Kezelt adatok köre: név; fényképes igazolvány száma; szállítójármű rendszáma Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

3.4. Postakezelés, küldeménykezelés

Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Kezelt adatok köre: név; cím

Adatkezelés tervezett határideje: a partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy Érintett tiltakozásáig.

3.5. Szerződések kezelése, iktatása

Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása, a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Kezelt adatok köre: név; telefon; beosztás; email; aláírás Adatkezelés tervezett határideje: a szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy Érintett tiltakozásáig.

3.6. Ajánlatkérés kezelése

Adatkezelő központi emailcímére vagy valamely kolléga személyes email címére érkező kérdések, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása.

Ajánlatok kiadása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

Kezelt adatok köre: név; cím; emailcím; telefonszám; egyedi azonosító Adatkezelés tervezett határideje: az ajánlatkérés beérkezésétől számított 1. év március utolsó munkanapjáig vagy Érintett tiltakozásáig.

3.7. Megrendelések kezelése, nyilvántartása

Adatkezelő a beérkezett megrendeléseket nyilvántartja.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

Kezelt adatok köre: név; cím; emailcím; telefonszám; egyedi azonosító Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

3.8. Megrendelések kiszállítása partnerek számára

Kiszállítás szállítmányozó cégek igénybevételével partnerek részére, melyhez az adatkezelő a kapcsolattartói adatokat is nyilvántartja.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani Kezelt adatok köre: név; cím; telefonszám; emailcím; aláírás Adatkezelés tervezett határideje: Érintett tiltakozásáig.

3.9. Termékek, alkatrészek kiszállítása természetes személyek részére

Futárszolgálat vagy postai szolgáltatás igénybevételével történő kiszállítás természetes személyek számára Adatkezelés jogalapja: Szerződés Kezelt adatok köre: név; szállítási cím; telefonszám; egyedi azonosító Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

3.10. Garanciális és garancián túli szerviz szolgáltatás nyújtása

Szerviz szolgáltatás, ügyfelek azonosítása kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, kapcsolattartói adatok kezelése.

Vevői eszközökön tárolt adatok kezelése.

Munkalap kezelés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke a szerződést megelőző, vagy a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

Kezelt adatok köre: név; cím; emailcím; telefonszám; Garanciajegy-, számlamásolat Adatkezelés tervezett határideje: az adatkezelés megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

3.11. Kereskedelmi és Szerviz szolgáltatás nyújtása természetes személyek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés, A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenetek küldése Adatkezelés jogalapja: Szerződés Kezelt adatok köre: név; állandó lakcím; szállítási cím; emailcím; telefonszám; egyedi azonosító Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

3.12. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Kezelt adatok köre: név; cégnév; emailcím; telefonszám Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

3.13. Visszáru kezelés

A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés.

Kezelt adatok köre: név; cím; emailcím; telefonszám; egyedi azonosító Adatkezelés tervezett határideje: az adatkezelés megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

3.14. Elektronikus video megfigyelő rendszer üzemeltetése

Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása, Adatkezelő vagyoni javainak megóvása, Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása, az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálásának megkönnyítése Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás – A hozzájárulás cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás tudomásulvételével belépés a megfigyelt területre Kezelt adatok köre: A természetes személy képe, mozgókép-felvétele (továbbiakban együtt Felvétel) Adatkezelés tervezett határideje: 3 munkanap

3.15. Rendezvényre való regisztráció

Adatkezelő által szervezett céges rendezvények, családi nap rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációk kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Kezelt adatok köre: név; cégnév; beosztás; emailcím; telefonszám; felnőtt vendégek száma; gyermekkorú (16 év alatti) vendégek száma Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 3 évig.

3.16. Rendezvény fotó, video dokumentálása

Adatkezelő az általa szervezett eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és közösségi (pl. facebook) oldalán publikálhat, valamint a saját szervezeti adatbázisaiban tárol.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Kezelt adatok köre: arc- és testkép

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

3.17. GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség Kezelt adatok köre: név; adatvédelmi azonosító; érintetti kérelem dátuma, típusa, tartalma; érintetti kérelem eredménye; incidens dátuma, dokumentációja, eredménye Adatkezelés tervezett határideje: nem selejtezhető

4. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés A kezelt adatok köre: név; emailcím Érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta Adatkezelő számára az alábbi adatokat. Adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja Érintettet, hogy 2. pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: tiltakozásig

5. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

6. Érintettek köre

Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és Adatkezelővel szerződésben álló partnerek és beszállítók kapcsolattartói.

7. Kötelezően megadandó adatok köre

Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat.

Adatkezelő azokon a felületeken, ahol nem kötelező minden adat megadása, “*”

(csillag) megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

8. Gyermekek

Termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak.

Kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

9. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Adatkezelő az adatkezelés során a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

Címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, jogi tanácsadó, GDPR tanácsadó

10. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat Adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

11. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben Adatkezelő Partnere nem saját adatait adja meg Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben Adatkezelő Partnere kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles.

Adatkezelő felhívja Partnere figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért Érintett Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő Partnerre tovább háríthatja.

12. Az érintettek jogai

Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken Adatkezelőnél kérhet:

– tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

– adatainak helyesbítését,

– tájékoztatást az adatkezelésről

– személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el Adatkezelő számára:

– kérheti adatainak átadását másik Adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli;

– rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.

Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben

– elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről Érintettet írásban tájékoztatja.

12.1. A tájékoztatás költsége

Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak, Adatkezelők adminisztratív költséget számít fel.

– az adminisztratív költség elszámolásának alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj,

– a tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva,

– továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és a postázás költsége.

12.2. Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Szervezet, mint Adatkezelők bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az Adatkezelők elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

– egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

12.3. Tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Adatkezelő megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is.

Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben Érintett Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

13. Adatok nyilvánosságra hozatala

Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

14. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adatkezelő Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

15. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat Adatkezelő az Információbiztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

– az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

– csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat

az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

– az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

 – gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Adatkezelő észszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és Érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

16. Analitikai Szolgáltatások

Adatkezelő a “Google Analytics” szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. Adatkezelő továbbá használja a “Google Search Console”-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

17. Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

a) Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezheti Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;

b) személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,

– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve

– az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefonszám: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

18. Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Budapest, 2021. január 3.

X